PV Jazz Mr. McCarty Scholarship Night 2-27-15 - kellysummersphotography